Saffet Çalışkan


OKUMAKTA OLAN YETİMLERİN ÇALIŞMAYA BAŞLAMALARI HALİNDE YETİM AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

salihler şehri gazetesi,Aksaray Haber,Aksaray haberleri


Sevgili okuyucularımız bu haftaki konumuza geçmeden evvel 2022 yılı itibariyle arttırılan ödenek miktarlarını vermek istiyorum.
-Emzirme ödeneği...232.00 TL den---316.00 TLye yükseltilmiştir.
-İş göremezlik ödeneği (rapor parası)---Yatarak tedavilerde...59.60 TL
den...83.40 TL ye çıkartılmıştır.
-yine rapor parası ayakta tedavilerde---79.50 TL den...111.20 TL ye yükseltildi. Yalız bu rakamlar asgari ücrete göre verilmiş tutarlardır.
-Cenaze ödeneği---918.68 TL den...1.250.oo TL ye çıkartılmıştır.
-2022 ocak ayından itibaren sırasıyla
-Ek-5 tarım sigortalılarının 4/a primleri...1.668.83 TL
-Vergiden muaf ev hanımı 4/b primi...1.547.90.TL
-Ek-6 sigortalılarını primleri işsizlik sigortası yoksa...1.572.09.TL,
varsa 1.717.21.TL olmuştur.
Gelelim bu haftaki geneli igilendiren konumuza
OKUMAKTA İKEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN GENÇLERİN YETİM AYLIĞI KESİLİR Mİ?
Ölüm aylığı bağlanmasında evlilik bağı içinde doğan çocuklar ile sigortalı ve eşi tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da hak sahibi sayılmaktadır.

Ölüm aylığına hak kazanma şartları yönünden çocuklar için ortak koşul ise 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmama veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmasıdır. Okumakta iken çalışmaya başlayan gençler için düzenleme yapıldı. Yetim aylığı alan çocukların çalışmaya başlamaları durumunda, öğrenimlerine devam etseler bile aylıklarının kesiliyor olması nedeniyle bu gençler ya çalışamamakta ya da kayıt dışı çalışmayı tercih etmekte idi.

27/3/2018 tarihine kadar yaşanan bu sorun, 7103 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine ilave edilen, “Ancak, hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmaz.” şeklindeki bir cümle giderilmiştir.
Yapılan bu düzenlemeye istinaden ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklar, 4/a kapsamında çalışıyor olmaları halinde, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır. Yine aylık almakta iken 4/a kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da yukarıda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.
Düzenleme sadece 4/a kapsamında çalışanlara münhasıran yapıldı.
7103 sayılı Kanunla yapılan düzenleme yalnızca 4/a kapsamında çalışmaya başlayan gençler için yapıldığından, 4/b veya 4/c kapsamında ya da yabancı ülke mevzuatına göre çalışan gençlere aylık bağlanmayacağı gibi, aylık bağlandıktan sonra bu kapsamlarda çalışmaya başlayan gençlerin aylıkları da kesilecektir.
İsteğe bağlı sigortalı olanların aylıkları kesilmez.
5510/50. madde kapsamında isteğe bağlı sigortalı olunan süreler zorunlu çalışma kapsamında değerlendirilmediğinden, isteğe bağlı sigortalı olanların aylıkları kesilmez.

5510/50. madde kapsamında isteğe bağlı sigortalı olunan süreler zorunlu çalışma kapsamında değerlendirilmediğinden, isteğe bağlı sigortalı olan gençler her ne kadar 4/b kapsamında sigortalı sayılsalar bile aylıkları kesilmeyecektir.
Hem 4/a hem 4/b statüsüne tabi olan gençlerin aylıkları ise kesilir.
2018/38 sayılı Genelge uyarınca, aynı süreler içinde hem 4/a hem 4/b kapsamındaki sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çalışan ve Kanunun 53. maddesi uyarınca 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılan gençlere 4/b kapsamındaki sigortalılıkları devam ettiği sürece yetim aylığı ödenmeyecektir.
Evlenen kız çocuklarına ise evlenme ödeneği verilmekte olduğun da ifade edelim.
Yukarıda belirtilen süreler zarfında öğrenimlerine devam eden kız çocuklarının evlenmeleri halinde, evlenme tarihini takip eden ödeme dönemi başına kadar aylıkları ödenecek, evlenme ödeneği talebinde bulunmaları halinde ise 5510/37. madde uyarınca kendilerine evlenme ödeneği verilecektir.
Gelecek hafta yeni bir konuda buluşmak üzere sizlere bu yazılarımızı gönderdiğimiz Dikili deki Reyha Bağımızdan sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.Aksaray daki emeklilik ofisimizde sosyal güvenlikle ilgili soru ve sorunlarınıza arkadaşlarımız cevap vermektedirler.

İrtibat telefonumuz 0 532 541 02 70 hoşça kalın efendim...

 YAZARLAR